Etik Kurallarımız


Gönüç, gerek çalışanlarımız, müşterilerimiz ve içinde yaşadığımız toplumla gerekse bize mal ve hizmet satan firmalar ve hissedarlarımızla olan tüm ilişkilerinde her zaman en yüksek ahlaki standartlara bağlıdır. Doğruluğa, eşitliğe ve sosyal sorumluluğumuza bağlılığımızla gurur duyuyoruz. Yaptığımız her işte aşağıdaki ahlaki ilke ve değerler bize yol göstermektedir:

 

Dürüstlük: Tüm çalışanlarımızla gerçeklere sadık kalmak, birbirimize, müşterilerimize, içinde bulunduğumuz topluluklara, temin kaynaklarımıza ve hissedarlarımıza karşı dürüst ve açık sözlü davranmak.

 

Doğruluk: İfade etmek istediğimizi söylemek, söz verdiğimiz ürünü teslim etmek ve doğru olduğuna inandığımızı savunmak.

 

Saygı: Şirketimizdeki işgücünün farklı bireylerden oluştuğunu ve her bir bireyin kendine özgü ve tek olduğu bilinci ile birbirimize saygılı ve eşit şekilde davranmak.

 

Güven: Ekip çalışması yolu ile açık ve samimi bir iletişim kurarak güven vermek.

 

Sorumluluk: Yönetmeliklerimize ve şirket ilkelerine ters düşen davranışlar söz konusu olduğunda bunları çekinmeden, açıkça dile getirmek ve ilgililere bildirmek; şüpheli bir durumla karşılaşıldığında açıklayıcı ve yönlendirici bilgiler almaya çalışmak.

 

Vatandaşlık Bilinci: Türkiye Cumhuriyeti' nin ve kendileriyle iş yaptığımız yabancı ülkelerin tüm kanunlarına uymak ve içinde yaşadığımız toplumu daha iyiye götürmek için üstümüze düşen görevleri yerine getirmek.

 

Bu çalışma, çalışanlarımızın şirkete karşı sorumluluklarını kapsayan iş yönetim ilkelerini sizlere açık bir şekilde tanıtmayı amaçlamaktadır. 'İş Etiği Kuralları" şirketin ve yan kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm yöneticilerini ve çalışanlarını kapsamakta olup, bu kişilerin tümü aşağıda "çalışanlar" olarak anılacaktır.

Tüm çalışanlar olarak her birimizin sorumluluğu, dürüstlük ve etik is anlayışı prensiplerini korumaktır. Başkaları ile ilişkilerimizde dürüst, güvenilir, inanılır olma ve işimizin her aşamasında etik iş kurallarına uyma konusunda yükümlülüklerimiz bulunmaktadır.

 

İş etiğinin amacı; şirketimizdeki mevcut yönetmelik ve kuralların yanı sıra, sorumlu olduğumuz alanlarla ilgili çalışmalarımızda bizden neyin beklenip neyin beklenmediği konusunda ortak bir anlayışa sahip olmamızı sağlamaktadır. Bu çalışmalar, bizi bir şirket olarak tanımlayan İş etiği prensiplerini ortaya koymakta ve bu prensipleri anlamamız ve izlememizde yardımcı olacak bazı pratik ve yol gösterici kuralları belirlemektedir. Ancak, her konu ve ayrıntının bu çalışmada yer alması mümkün değildir. Bu kurallar, en sık karşılaşılan konuları içermek üzere tasarlanmış olup, kapsayıcı bir kural kitabı değildir.

 

Lütfen, şirketimizin bu etik kurallarını okuyunuz, üzerinde düşünmek için zaman ayırınız ve bunları gözeterek çalışmak konusunda gayret ediniz. Bu kuralların ne anlama geldiği konusunda sorularınızda ve işyerindeki olası etik ihlaller üzerindeki kaygılarınızda derhal yöneticinize veya insan Kaynakları Direktörlüğü' ne başvurmanızı öneririz.

 

Bu çalışmanın ana ilkesi su şekilde özetlenebilir;

"Şirketin temsilcisi sıfatıyla, her zaman ve her konuda dürüst, adil ve saygılı davranmamız gerekmektedir."

 

İşi Etiği Kurallarımız

A-Çıkar Çatışması

 

Gönüç çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. Karar verme yeteneğiniz sizin en değerli varlıklarınızdan bindir. Menfaat çatışması ise sizin karar verme yeteneğinizi engeller. Gönüç çalışanı olarak şirketin çıkarları doğrultusunda hareket etmeniz beklenmektedir.

Çıkar çatışmalarını önlemek için çalışanlarımızın aşağıda belirtilen bazı örneklere uygun davranmaları beklenmektedir.

 

•             Kendileri veya yakınları lehine çıkar çatışması ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaçınır, kendilerinin veya yakınlarının menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almazlar.

 

•             Müşteriler ve tedarikçilerle kişisel hiçbir finansal ilişkiye girmez, iş ilişkilerini kullanarak kişisel çıkar sağlamazlar.

 

•             Şirket aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez, müşterilerden / tedarikçilerden özel menfaat sağlayamaz, müşteriler / tedarikçiler arasında aracılık ilişkisi kurarak menfaat aktarımı yapamazlar.

 

Zaman ve emeklerini kurum için kullanırlar. Çıkar çatışması yaratacak başka bir sorumluluk üstlenmez ve Gönüç dışında bir başka gerçek veya tüzel kişi nezdinde çalışamazlar.

 

•             Görevleri gereği elde etmiş oldukları bilgileri haksız kazanca yol açacak şekilde kullanamazlar.

 

Şirket içinde veya iştiraklerde eş veya yakın akrabalarının terfi veya ödüllendirilme kararlarında etkili olmazlar.

 

•             Çalışanlar arasında akrabalık ilişkisinin olması halinde işe alım, rotasyon, terfi ve atama durumlarında, aralarında yatayda ya da dikeyde organizasyonel bir bağ olmaması gerekmektedir.

 

B-Kayıtların Doğruluğu

İşimizi yürütmek için doğru ve iyi korunmuş iş kayıtları gerekli ve önemlidir. Bu kapsamda çalışanlar Gönüç adına yürüttükleri her türlü işlemde kayıt, belge ve dokümanların doğruluğunu ve yasalara uygunluğunu sağlamaktan sorumludur. Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde ve şirketin çalışanlarına, tedarikçilerine, müşterilerine ve resmi mercilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinde, bu kayıtlar temel teşkil etmektedir.

 

 

C-Şirket Varlık ve Kaynaklarının Kullanılması

 

Şirketin varlıkları şirket kullanımı içindir ve kişisel amaçlarla kullanılamaz. Şirketin sahip olduğu ve günlük işleri yürütmek üzere çalışana sağlanmış her türlü mal, varlık, ekipman, taşıt araçları, bilgisayarı bilgisayar programları ve benzerleri demirbaş teslim formları ile verilerek kayıt altına alınır ve hiçbir çalışan tarafından kişisel çıkar veya bir başkasının kişisel çıkarı İçin kullanılamaz.

 

"Her konuda tasarruf ilkesi tüm çalışanlar tarafından uygulanır. Çalışanlar, şirket varlıklarından kasıtlı olarak kişisel amaçlar için yararlanmanın "İş Etiği Kurallarına aykırı olduğunun bilincinde olmalıdırlar.

Müşterilerle, şirket adına iş yapan kişi ve kuruluşlar ile kişisel finans ilişkisi içine girilmesi, çıkar sağlanmaya çalışılması ve yapılan sözleşmelerde kişisel çıkar gözetilmesi, şirketin maddi ve manevi varlıklarının dolaylı olarak kullanılması anlamına gelir ve kesinlikle böyle bir ortamın yaratılması ve/veya karşı karşıya kalınmasına yol açılmamalıdır.

 

Gönüç çalışanları, Grup şirketleri dışındaki şirketlerde, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın yönetim kurulu üyeliği ve denetçiliği yapamaz; rakip veya şirketin iş ilişkisinde bulunduğu şirketlerde görev alamaz. Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde, şirket içindeki görevini aksatmadığı durumlarda, yönetimin yazılı onayı ile sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilirler.

 

D-Müşterilerle ve Tedarikçilerle İlişkiler

 

"Müşterilerimize en kaliteli hizmeti en süratli ve ekonomik olarak sunmak" Gönüç amaçlarındandır. Tüm çalışanlarımız, Şirketimiz ile ticari iş ilişkisinde bulunanlar ve müşterilerimizle olan ilişkilerinde doğru, tutarlı, güvenilir ve yardımcı olmaya dikkat ederler. Müşteri ve tedarikçilerimizle sağlıklı bir bilgi akışı için azami dikkat ve özeni gösterirler. Her bir çalışanımız, her ortamda Gönüç’ün temsilcisi sıfatındadır. Başarımızın müşterilerimizle olan dürüstlük, ahlaki ve karşılıklı güvene dayalı olan ilişkilerimize bağlı olduğuna inanılmaktadır.

 

E-Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası

 

Gönüç çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde doğrudan veya dolaylı girişimde bulunmaması esastır. Çalışanlar, şirketin ticari iş ilişkisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep etmez, bu konuda imada bulunamaz. Şirketi yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez.

Şirket tarafından müşteri, bayi ve iş İlişkisinde bulunulan diğer 3. kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Şirket Üst Yönetimi tarafından onaylanır.

 

F-Bilgilerin Korunması

 

Şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgilerin, çalışanlara ve müşterilere ait bilgi ve belgelerin gizliliğine azami önem verilir. Bu bilgiler çalışanlarımız tarafından hiçbir şekilde şahsi amaçlar için kullanılamaz, kamuyla paylaşılamaz.

Şirkete ait olup, kamuya açık olmayan bilgileri korumak çalışanların sorumluluğu altındadır.

 

G-Elektronik Posta

Elektronik posta iş amaçlı kullanılmalıdır. Kendinizi ve/veya şirketi zor durumda bırakacak yasal olmayan ve gayri ahlaki vb   mesajlar için kullanılmamalıdır.

 

H-İşyerinde Saygı ve İş Yaşamı

Gönüç çalışanları birbirlerine karşı saygılı davranırlar. Hiçbir Gönüç çalışanı diğer çalışanlara, müşterilere ya da tedarikçilere karşı tedirginlik verici, rahatsız edici davranışlarda veya başkalarının mallarına zarar verici davranışta bulunamaz.

 

Gönüç’de çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterilir. Şirket güvenli, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Şirket çalışanlara ait şahsi bilgilerin korunması için gereken özeni gösterir. Sürekli gelişim nedeniyle, çalışanlarının istenilen performans seviyesine ulaşabilmeleri için ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

 

Şirkette çalışan herkes ırk, dil, inanç, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ve yasal olarak korunan diğer kategorilerde ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilir.

 

İstenmeyen, hoş karşılanmayan ve muhatap kalan tarafın karşılık vermediği her türlü davranış taciz kapsamına girer. Diğer bir çalışan tarafından hoş karşılanmayan ve cinsel mesaj içeren bir talepte bulunulması ya da kişinin tehdit edilme ve taviz verme hissine kapılmasına sebep olacak her türlü davranış tacize girer. Fiziksel bir engele sahip çalışanın engeline yönelik yapılan her türlü saldırgan ve alaycı davranış da engelli tacizi kapsamına girer. Bu kapsamda tüm çalışanlar birbirlerine davranışlarında gerekli özeni gösterir.

 

I-İşyerinde İstenmeyen Davranışları Önleme İşyerinde Statü Gücünün Kullanımı

 

Statü gücünün kötüye kullanılması, çalışanın sahip olduğu bireysel gücün (ünvan, fiziksel, kişisel, yaş] ya da kollektif gücün (sayı fazlalığından kaynaklanan güç) kötüye kullanımından kaynaklanabilir. Çalışan tarafından yapılan makul ve mantıklı düzeydeki hataların uygun ve yapıcı bir tavırla karşılanması, performans sistemi içinde çalışanların gelişimine yönelik yapılan değerlendirmeler vb., statü gücünün kötüye kullanılmadığı durumlardır.

 

J-Bezdirme, Hedef Gösterme, Kurban Seçme

 

Hepimizin saygı görme hakkı ve insanlık onuru vardır. Bunu ihlal edebilecek herhangi bir davranış ya da eylem ve özellikle cinsel tacizin herhangi bir şekli kabul edilebilir değildir.

 

Çalışanın şirket içerisinde yalnız bırakılmasına neden olacak davranışlar ve söylentiler içerisine girilmemeli, hedef gösterilmemeli, psikolojik baskı oluşturabilecek bezdirici davranışlardan çekinilmelidir. Hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlar buna örnek gösterilebilir, (örnek: çalışanın özel yaşamının eleştirilmesi, toplu ortamlarda sözünün sürekli kesilmesi, sürekli diğer çalışanlar önünde azarlanması, başarılarının görmezden gelinmesi vb.)

 

Gönüç, bu ve benzeri davranışların meydana gelmemesi için her türlü önlemi alır ve tüm çalışanlarından azami özen göstermesini bekler.

 

K- Çevreye Duyarlılık

 

İçinde yaşadığımız dünyayı korumak yaşamsal öneme sahiptir.

Gönüç olarak sağlıklı ve temiz bir çevrenin önemini ve değerini biliyoruz. Çalışanlarımız şirketimizin faaliyette bulunduğu her yerde sağlık, emniyet ve çevre konularındaki ilkeleri doğru uygulamalıdır.

Çalışanlarımızı ve mevcut kaynaklarımızı koruyan çalışma yerleri planlamaya, inşa etmeye ve İşletmeye özen gösteririz. Bu özen aynı zamanda yeterli koruyucu ekipman kullanılmasını, önlemlerin alınmasını ve İşlerin güvenli olarak yapılmasını da kapsamaktadır.